me' bissā

Inin sara' para pag-download.

Isa AlMasi 12

Bang kew mag-download inin duk mag-click si "Magawe' ku", maguyun kew si me' sinulat diyawa' inin:

  • Makajari kew mag-download inin para si dinu atawa para si me' bagaynu saguwa' ga'i makajari para magpabelli atawa maguntung.
  • Bang kew mag-download inin, ga'i kew dina'ak magpabelli atawa ngeddo' sin amban a'a bang siye mayam atawa pakale.
  • Ga'i subey ganti'annu inin.
  • You shall not use the downloaded material in connection with, or relation to, any fundraising activities.
  • Your use is subject to our and third parties' Intellectual Property Rights.

Ga'i ku magawe'